Fastlegen

Fastlegen kan hjelpe deg med helseproblemer og med å henvise deg videre dit du trenger. Alle innbyggere som ifølge folkeregisteret er bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege. ​Er du under 16 år får du samme fastlege som mor når foreldre har felles foreldreansvar og samme adresse. Ved delt omsorg får du samme fastlege som den av foreldrene som du deler folkeregisteradresse med. ​Fastleger tilknyttet helsetjenesten ved universiteter og høyskoler kan benyttes av studenter som har betalt semesteravgift.

Helsesykepleier

Alle som er elev ved en skole skal ha tilgang til en helsesykepleier. Her kan du få samtaler og oppfølging. Helsesykepleier kan delta på møter på skolen som angår deg. Du kan også bli hjulpet videre til kommunal psykisk helsehjelp. Ler mer om helsesykepleier i møte med ungdom som sørger.

Helsestasjonen

Helsestasjon har som mål å oppdage psykiske plager og lidelser hos ungdom, og skal være særlig oppmerksomme dersom ungdom har opplevd alvorlig sykdom eller dødsfall. Helsesykepleier på helsestasjonen kan hjelpe deg videre med å komme i kontakt med andre hjelpetilbud - helsesykepleier skal ha oversikt over hva som tilbys.

Helsestasjon for ungdom

Dette er et eget gratis tilbud i tillegg til fastlegen og skolehelsetjenesten. Her kan du få veiledning om psykiske og sosiale problemer, spiseforstyrrelser, rus eller andre problemer som påvirker helsen din.

PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste)

PPT er for elever opp til og med 10 klasse. I tillegg finnes det  en fylkeskommunal PPT for deg på videregående skole. Du eller foreldrene dine kan henvise deg selv til PPT, eller du kan bli henvist av skolen. PPT utreder for lærevansker, og om du har rett til spesialundervisning. PPT kan komme med råd om tilpasninger du kan trenge på skolen. Opplæringsloven, som handler om elevers rettigheter, har blant annet egne paragrafer om innsøking til videregående skole til fristen 1.februar, dersom du har vært sterkt preget av en vanskelig livssituasjon eller sørget i den tiden du har gått på ungdomsskolen.

OT- (Oppfølgingstjenesten)

OT har ansvar for å følge opp ungdom i alderen 16-21 år med rett til videregående utdanning. OT kan du ta kontakt med i overgangen til videregående skole, eller om du ikke har søkt videregående utdanning. De kan også hjelpe deg om du ikke har tatt imot en tildelt plass, eller om du har sluttet før du var ferdig med opplæringen. Oppfølgingstjenesten gir råd og veiledning om utdannings- og yrkesvalg, og gir tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting.

BUP - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

BUP er et poliklinisk tilbud (dagtilbud) i spesialisthelsetjenesten for barn og ungdom innen psykisk helsevern. BUPs hovedoppgaver er å hjelpe barn fra 0 til 17 år og deres familier i form av utredning, behandling, rådgivning og tilrettelegging knyttet til psykiske vansker, atferdsvansker og læringsvansker. BUP utreder vansker og kan stille diagnoser slik som ADHD, angst og depresjon.

Psykisk helsetilbud i kommunen

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har psykiske problemer. Du kan få hjelp til gratis kortvarig behandling av lette og moderate psykiske vansker og lidelser hos psykolog eller i samtalegrupper.

Utekontakten

Dette er et gratis tilbud til ungdom. Her kan du få snakke om det du er opptatt av, og de kan hjelpe deg med å løse personlige eller praktiske problemer.

Familiens hus

Familiens hus finnes i cirka halvparten av kommunene, og tilbyr hjelp til familier, barn og unge.

Barnevernet

Hovedoppgaven til barnevernet er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. Barnevernet skal legge særlig vekt på hensynet til barnets beste.

Sorggrupper/sorgstøttetilbud

Mange kommuner eller sykehus har tilbud om sorggrupper for deg som har mistet noen nære. Du kan ta kontakt selv eller bli henvist av fastlegen din. Du kan også søkre opp tilbud på sorggrupper.no

Frivillige organisasjoner med likepersonstøtte

Det finnes flere ulike organisasjoner knyttet til dødsårsaken, som for eksempel

LEVE for etterlatte etter selvmord
UNGE LEVE

Kreftforeningen
Ung kreft

Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Barnekreftforeningen
FFHB - Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen Vi som har et barn for lite