Vi ser at eleven har som intensjon å være på skolen, men bare ikke får det til.
                                                                                  Lærer på ungdomsskolen

Ungdom som sørger kan i mange tilfeller få problemer med oppmøte på skolen, og over tid utvikle et fravær som gjør det vanskelig å få karakter i alle fag. Et alvorlig skolefravær som oppstår akutt eller som utvikler seg over tid, skal følges opp av skolen. Et slikt skolefravær har oftest sammensatte årsaker og løsningene trenger gjerne å bestå av flere tilpasninger.

Eleven har krav på at skolen tar ansvar for et samarbeid, der man sammen blir enige om løsninger som kan fungere. Det skal ikke iverksettes løsninger og tiltak som eleven ikke selv har samtykket til. Hva som fungerer for den enkelte er individuelt.

Det som avtales av tiltak skal følges opp og evalueres. Har tiltakene blitt gjennomført etter intensjonen? Er det behov for justeringer, ved at noen tiltak økes, reduseres eller bør det fortsette slik det fungerer?

Jeg og moren min hadde møte med skolen, og lagde avtaler som jeg kunne bruke. Flere ganger var jeg redd for at lærere skulle glemme eller bryte avtalene.                                                                  Les Williams historie her.

Mange kommuner har utviklet egne veiledere for hvordan fravær kan forebygges og hvordan tiltak for økt nærvær på skolen for den enkelte elev kan utarbeides. Se for eksempel Nittedal, Bærum og Hole kommuner. Dersom skolen ikke klarer å tilby eleven tiltak som hjelper på oppmøte, kan man kontakte PPT for videre støtte.

Du kan lese om tips og skolens ansvar ved oppfølging av alvorlig skolefravær på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Vurderingsgrunnlag og fravær i videregående skole

I videregående skole sier regelverket at elever ikke kan få halvtårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved fravær på mer enn 10 % i timene i et fag. Elever kan likevel få vurdering med karakter dersom det er dokumentert at fravær skyldes slike grunner som er nevnt i §3-45a-f.

§ 3-45 a sier at inntil 10 dager kan strykes av helse og velferdsgrunner (fra dag 3). Årsaken til fraværet skal føres på et vedlegg til vitnemålet der det fremkommer at det skyldes punkt a) helse og velferdsgrunner. 

§ 3-9 stadfester at dersom årsaken til fraværet gjør det klart urimelig at fraværsgrensen på 10% skal gjelde, kan en elev som har inntil 15% udokumentert fravær i et fag, også få vurdering med karakter. Avgjørelsen tas av rektor. Læreren må i så fall ha tilstrekkelig grunnlag for å gi halvtårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.

i

For fravær i grunnskolen gjelder forskrift til opplæringsloven § 3-38 som sier fravær skal føres fra 8. trinn og føres på vitnemålet. Foreldre eller elev kan kreve at den dokumenterte årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet dersom de ønsker det. Inntil 10 skoledager i et skoleår kan eleven kreve at ikke blir ført på vitnemålet dersom det er dokumentert fravær av helsegrunner. Da må eleven legge frem en legeerklæring som dokumenterer dette.