Skolen må være aktivt oppsøkende når ungdom mister foreldre, søsken eller nære venner. Samarbeid med eleven og hjemmet er helt nødvendig. Ta heller en telefon for mye, enn for lite og tilby skolens hjelp.

Ta stilling til hvordan medelever skal informeres og involveres. Ofte kan det være naturlig å ta opp dette i klassen, vise medfølelse gjennom hilsener eller blomster, eller som deltakelse i begravelsen.

Sørg for at det er god informasjon om elevens situasjon mellom eleven, hjemmet og lærerne, som ivaretar elevens ønsker på en god måte. Opprett gjerne samarbeid med skolens helsesykepleier.

Vær oppmerksom over tid

Lærere må være oppmerksomme på at problemer kan oppstå i perioder, etter mange måneder, og i flere år etter ett tap. Eleven kan ha faglige problemer som viser seg jevnt over, eller være knyttet til enkelte fag og situasjoner. Eleven har best nytte av å få litt hjelp når det trengs, gjennom tilpasset opplæring.

Det sentrale er at skolen kommuniserer at eleven kan følges opp ved behov. Å bli møtt med forståelse virker lettende for ungdommen, og gjør det enklere å prestere bedre.

Elever som strevde fra før

Det er særlig viktig at elever som strevde med skolefungering før tapet, får støtte til å fungere i skolen etter tapet. Vi anbefaler at læreren og helsesykepleier kartlegger hverdagsfungering og hvordan konsentrasjonsproblemer og/eller motivasjonsproblemer forstyrrer arbeidskapasiteten (i alle fag eller noen fag, kontinuerlig eller i perioder, mest i undervisningstiden eller mest ved hjemmearbeid og lignende) og lager oppnåelige delmål/arbeidsplaner for problematiske fagområder.

Utnytt skolens pedagogiske handlingsrom. Ledelsen legger opp til stor grad av tillit og utnyttelse av det pedagogiske handlingsrommet. Skolen kan utvise skjønn ved fraværsdokumentasjon, evaluere mengden innleveringskrav som nødvendig grunnlag for vurderingsgrunnlag, utvide frister for innleveringskrav, og justere mengden skolearbeid totalt eller i enkelt fag.

Elever kan også tilbys lesehjelp ved oppgaver og prøver, få muntlige prøver i kunnskapsfag, eller få perioder med fritak for vurdering med karakter.

Hvis prestasjoner faller eller atferd endres

Hvis elevens prestasjoner faller dramatisk over lengre tid, eller atferden på skolen endres i stor grad, særlig med økt fravær, bør eleven oppfordres til å motta hjelp både på skolen og på arenaer utenfor skolen. Samarbeid med helsesykepleiere, elevens fastlege eller annet helsefaglig personell som har kompetanse om sorg og traumereaksjoner.

Utdanningsdirektoratet anbefaler også at foresatte til elever over 18 år involveres i samarbeidet med skolen, for å skape felles forståelse og støtte rundt vanskene. Siden eleven og deres familier er sterkt berørte av sine tap er det viktig at skolen tar hovedansvaret for å drive dette samarbeidet uansett alder på eleven. Les mer om dette på Utdaninningsdirektoratets nettsider

Retten til nødvendig rådgivning innebærer at skolen skal:

  • kartlegger problemene og omfanget av disse hos eleven
  • kartlegger hva skolen kan medvirke til og om det er behov for hjelpeinstanser utenfor skolen
  • bidra til å finne rette hjelpeinstanser og formidle kontakt med disse.
i

Kontakt Pedagogisk-psykologisk tjeneste ved behov, for konsultasjon og veiledning eller for henvisning av en elev. Elever i vanskelige livssituasjoner etter tap eller som får kompliserte sorgreaksjoner kan trenge varige støttetiltak over tid for å håndtere å være i en opplæringssituasjon i skolen.

Inviter til samarbeid med andre instanser som BUP og barnevern om nødvendig.

Opprett samarbeid med Oppfølgingstjenesten for elever som strever i videregående opplæring.