Samarbeid med eleven og hjemmet er helt nødvendig, og det er skolens ansvar å ta initiativ til og å gjennomføre et slik samarbeid. Samarbeid med eleven og hjemmet er helt nødvendig, og det er skolens ansvar å ta initiativ til og å gjennomføre et slik samarbeid. 

I et samarbeid er det helt vesentlig at ungdommene og de foresatte får anledning til å beskrive hvordan hverdagsfungeringen går i bølger med sorgen. Skolen på sin side skal beskrive hvordan de kan tilpasse opplæringen og gi sosial støtte.

Dersom skolen vurderer at eleven kan ha behov for spesialundervisning skal det i samarbeid med hjemmet henvises til PPT. Dersom eleven og foreldrene ønsker kan samarbeidet også inkludere andre instanser slik som BUP, fastlege eller andre.

Lover som er relevante for elever i sorg

Skolen skal bidra til at eleven og deres foresatte gjøres kjent med de rettigheter som elever har etter dagens lovverk. Barnelovens § 32 sier at barn som har fylt 15 år, avgjør selv spørsmål om valg av utdanning og om å melde seg inn eller ut av foreninger. Videre er flere paragrafer i Opplæringsloven relevante for elever i sorg.

Opplæringsloven

§ 1-3 om tilpasset opplæring sier at opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev, lærling, praksisbrevkandidat eller lærekandidat.

§ 5-1 sier at elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Retten til spesialundervisning vurderes av PPT i sakkyndig vurdering etter henvisning.

§ 9-2, gjelder rett til nødvendig rådgivning, sammen med forskrift til opplæringsloven kapittel 22-1 til 22-3. Den sier at den enkelte elev har rett til to ulike former for nødvendig rådgivning: sosialpedagogisk rådgivning og utdannings- og yrkesrådgivning. Tilbudet skal være kjent for eleven og foresatte, og være tilgjengelig for eleven ved den enkelte skolen. Eleven skal få hjelp med personlige, sosiale og emosjonelle vansker som kan ha noe å si for opplæringen. Eleven skal bli møtt med respekt av personalet på skolen i forhold til sine problemer. Personalet skal ha tett kontakt og samarbeid med hjelpeinstanser utenfor skolen og hjemmet, slik at det blir sammenheng i tiltakene rundt eleven. Det er skolens ansvar å oppfylle elevens rettigheter til nødvendig rådgivning.

§ 3-1 om videregående opplæring stadfester at fylkeskommunen skal tilby annen opplæring, dersom en elev eller lærling har særlige vansker med å følge den opplæringen som er valgt av utdanningsprogram. De som har rett til videregående opplæring kan søke om opplæring i bedrift etter §4a-3, dersom det foreligger særlige grunner.

i

Søknad til høyere utdanning

Ved søknad til høyere utdanning finnes det en mulighet for å søke inntak på særskilt vurdering, dersom tungtveiende grunner, som alvorlig sykdom og død i nær familie, har påvirket elevens skolefaglige gjennomføring.

Det stilles strenge krav til dokumentasjon på hvordan de spesielle forholdene har påvirket karakterene, og at eleven er på et faglig høyere nivå enn karakterene viser (samordnaopptak.no). Det blir også vurdert i hvilke grad den videregående skolen har tilrettelagt slik eleven har krav på. Det er lærestedet eleven søker seg til som vurderer søknaden.